Jõhvi Lasteaiad

Ühendatud lasteaiad Kalevipoeg, Sipsik, Pillerkaar

Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul ( Koolieelse lasteasutuse seadus 18.02.1999.a.).


Jõhvi Lasteaiad hoolekogu liikmed 2023 - 2024 õppeaastal
Jõhvi Lasteaiad hoolekogu liikmed 2022-2023 õppeaastal 


HOOLEKOGU PROTOKOLLID


Hoolekogu koosoleku protokoll 24.01.2024
Hoolekogu koosoleku protokoll 25.10.2023
Hoolekogu koosoleku protokoll 28.06.2023
Hoolekogu koosoleku protokoll 25.04.2023
Hoolekogu koosoleku protokoll 30.01.2023
Hoolekogu koosoleku protokoll 05.10.2022
Hoolekogu koosoleku protokoll 16.06.2022
Hoolekogu koosoleku protokoll 25.04.2022
Hoolekogu koosoleku protokoll 26.01.2022
Hoolekogu koosoleku protokoll 20.10.2021

Hoolekogu koosoleku protokoll 17.06.2021
Hoolekogu koosoleku protokoll 24.03.2021
Hoolekogu protokoll 18.01.2021

Hoolekogu protokoll 28.10.2020

Hoolekogu koosoleku protokoll 17.06.2020


Hoolekogu 2017/2018 õppeaastal:

Hoolekogu koosoleku protokoll 31.10.2018
Hoolekogu protokoll 05.06.2018
04.04.2018 hoolekogu protokoll
JL 05.02.2018 Hoolekogu protokoll nr 1-4-7
JL 14.12.2017 Hoolekogu protokoll nr 1-4-80
JL 24.10.2017 Hoolekogu protokoll

Esileht Jõhvi Lasteaiad
Lapsevanemale
Õppetöö
Dokumentatsioon
KKK Kontakt